புதன், நவம்பர் 17, 2010

கோளறு பதிகம்

நான்காவது பாடல்


மதிநுதல் மங்கை யோடு
வடபால் இருந்து
மறைஓதும் எங்கள் பரமன்
நதியொடு கொன்றை மாலை
முடிமேல் அணிந்து என்
உளமே புகுந்த அதனால்
கொதியுறு காலன் அங்கி
நமனோடு தூதர்
கொடுநோய்கள் ஆன பலவும்
அதிகுணம் நல்ல நல்ல
அவை நல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.


பொருள்-

பிறைபோலும் நெற்றியை உடைய உமையம்மையோடு வடதிசையில்
இருந்து வேதங்களை திருவாய் மலர்ந்து அருளுகின்ற எங்கள் சிவபெருமான் , கங்காநதியோடு கொன்றைமாலையைத் திருமுடியில்
சூடி அடியேன் உள்ளத்தில் புகுந்த காரணத்தால் சினமுடைய காலனும்,
நமனும், யமதூதர்களும் ,கொடிய நோய்களும் ஆகிய இவை எல்லாம்
தொண்டர்களுக்கு மிக நன்மையே செய்யக்கூடியனவாம்.

கருத்துகள் இல்லை: