செவ்வாய், ஏப்ரல் 10, 2012

வேலை வேண்டாமே

I am sitting here all day! 
I can’t go out and play!


Why do they make me work?


Why can’t they just leave me alone?

 
I don’t wanna work! I wanna go HOME! 


U too feel the same… na 
Then its Time to Go home, 
happy weekend. 
Njoy U R vaction.

இயற்கையின் அற்புதம்


இந்த அற்புதமான படங்களை பார்த்தவுடன் ,

 இயற்கையின் அதிசியத்தை 

இறைவனின் ஆற்றலை 

முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாத 

நம்முடைய அறிவாற்றலை என்னவென்று சொல்ல?


   Straight line
Leaving the end part to hang the house
Measuring distances
Folding the leaf -- real art
From beneath
Holding two side together
Http://www.kudlabluez.blogspot.com
Using right side to hold and left side to fold..!
Real engineering .. no kidding
House is now hanging to keep enemies out
installing the door
Checking the support and enforcing it with glue
isnt it the best engineering???
That's God's Creation