புதன், ஜூலை 06, 2011

விளையாட்டுகள்நாட்டுப்புற விளையாட்டுகள் 


நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளை ,"விளையாட்டுக்கள்" 

என்ற கண்ணோட்டத்தில் மட்டுமே பார்க்கிறோம்.

பொதுவாக விளையாட்டுக்கள் ஓய்வு நேரத்தை 

சுவாரசியமாக்கவே என்ற அளவில்தான் நினைக்கிறோம்.

ஆனால் இணையத்தில் இந்த பதிவை படித்த பின்,

நிறைய விசியங்களை ஆழ்ந்து உணர்ந்த போதுதான் 

தமிழர் வாழ்க்கை, இயற்கையோடு இயைந்து, 

உளநலம், உடல்நலம் இரண்டுமே மேம்பட 

நம் முன்னோர்கள் அமைத்து இருப்பது புரிகிறது.

இங்கு நான் விளையாட்டுக்கள் என்ற 

களத்தை மட்டுமே கொடுத்துள்ளேன்.

 அதன் தன்மைகள் நாம் இதுவரை சிந்திக்காத 

கோணத்தை, பரிமாணத்தை தருகின்றன.

விளையாட்டுகளை வகைப்படுத்தி விளக்குவது
 
தன்மையை உணர்ந்து கொள்வதற்குத் 


துணைசெய்யும். 

உடல் திறனையும் அறிவுத் திறனையும் ஒருசேர 

ஆக்கமுறச்செய்யும் ஊக்க சக்திகளாக அமைந்துள்ளன.  


இவை காலம், களம், பங்கு பெறுவோர், பால்,

வயது, பாடல், தன்மை, போட்டி, வரைபடம் என்று
 
பல்வேறுஅடிப்படைகளில் வகைப்படுத்தும் அளவிற்கு 

விரிந்த பரப்பைக்கொண்டவையாக உள்ளன.கால அடிப்படை

 வேனிற் காலம்                               மழைக் காலம்
             

 வேனிற் கால
விளையாட்டுகள்:
புளியங் கொட்டை விளையாட்டுகள்,
கிட்டிப் புள், பச்சைக் குதிரை,
பந்து,     கபடி,     காற்றாடி,
கள்ளன்-போலீஸ், கண்ணாமூச்சி,
எலியும் பூனையும், பூசணிக்காய்
விளையாட்டு, பல்லாங்குழி, தாயம்,
பம்பரம், கும்மி, கோலாட்டம்.போன்றவை 


மழைக் கால
விளையாட்டுகள்:


பல்லாங்குழி, தாயம், தட்டா மாலை,
ஆடுபுலி ஆட்டம், சில்லுக் கோடு,
கொழுக்கட்டை.
போன்றவை 


ஆடுகளம் வீட்டிற்கு உள்ளே
(அக விளையாட்டுகள்)


வீட்டிற்கு வெளியே
(புற விளையாட்டுகள்)

 

பல்லாங்குழி, தாயம், தட்டா மாலை, ஒத்தையா? ரெட்டையா?, 


கரகரவண்டி, ஆடுபுலி ஆட்டம், கொழுக்கட்டை ஆகியவை 


சில அகவிளையாட்டுகள்.

பம்பரம், கிட்டிப் புள், கபடி, சில்லுக் கோடு, பந்து, காற்றாடி,


கள்ளன்-போலீஸ், பச்சைக் குதிரை, கும்மி, கோலாட்டம் ஆகியவை

சில புற விளையாட்டுகள்.


கருவிகள்


பம்பரம், பந்து,  காற்றாடி, சில்லுக் கோடு, 


ஒத்தையா?ரெட்டையா?, தட்டா மாலை,-----ஒரு கருவி 

 கிட்டிப் புள், பல்லாங்குழி, ஆடுபுலி ஆட்டம், தாயம்நொண்டி, கோலாட்டம்------.ஒன்றுக்கு மேல் கருவிகள்
பங்குபெறுவோர்


     
சீதைப் பாண்டி, பட்டம், காற்றாடி, கரகர வண்டி.----- தனி நபர்

 பல்லாங்குழி, தாயம், பிஸ்ஸாலே, சில்லுக் கோடு, ஆடுபுலி ஆட்டம்,கிச்சுக் கிச்சுத் தாம்பாளம், 


ஒத்தையா? ரெட்டையா?, கொழுக்கட்டை.----- இருவர்

 பச்சைக் குதிரை, பம்பரம், கபடி, கண்ணாமூச்சி, பூசணிக்காய், -எலியும்பூனையும், ஒருகுடம் தண்ணி ஊத்தி, குலைகுலையா முந்திரிக்காய்,       


கள்ளன்-போலீஸ், எறிபந்து, கும்மி, கோலாட்டம், சல்லிக் கட்டு, 


உறியடி, வழுக்கு மரம்.------ குழு
பால் மற்றும் வயது
 ஆடுபுலி ஆட்டம், கபடி, சல்லிக் கட்டு, உறியடி, வழுக்கு மரம், சிலம்பாட்டம், வண்டிப் பந்தயம்.------ ஆண்கள்


பல்லாங்குழி, தாயம், சில்லுக் கோடு, தட்டா மாலை, கும்மி,       

கோலாட்டம், பாண்டி.-------- பெண்கள்

கால்தூக்கிக் கணக்குப் பிள்ளை, பந்து, பச்சைக் குதிரை, பம்பரம்,       

புளியங் கொட்டை, கபடி, கள்ளன் போலீஸ்.------ சிறுவர் 

கண்ணா மூச்சி, பூசணிக்காய், குலைகுலையா முந்திரிக்காய், 

எலியும்பூனையும், ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்தி.------- சிறுமியர் 


 கரகர வண்டி, சில்லுக் கோடு, பூப்பறிக்க வருகிறோம், 
    

கிச்சுகிச்சுத் தாம்பாளம், பல்லாங்குழி, கொழுக்கட்டை---- இருபாலர்

பாடல் 


ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்தி, பூப்பறிக்க வருகிறோம், 


குலைகுலையாமுந்திரிக்காய், பிஸ்ஸாலே, கண்ணா மூச்சி, 


கிச்சுக் கிச்சுத் தாம்பாளம்,கபடி, கொழுக்கட்டை, 


கும்மி, கோலாட்டம்.---------- பாடல் உள்ளவை

 பல்லாங்குழி, தாயம், ஒத்தையா? ரெட்டையா?, ஆடுபுலி ஆட்டம்,


சல்லிக்கட்டு, உறியடி, வழுக்கு மரம்----------------- . பாடல் இல்லாதவை


திறன்


கபடி, சிலம்பாட்டம், உறியடி, வழுக்கு மரம், இளவட்டக் கல்,       


பச்சைக் குதிரை, கும்மி, கோலாட்டம்.---------  உடல் திறன் 

பல்லாங்குழி, தாயம், ஆடுபுலி ஆட்டம்--------- அறிவுத்திறன்


சல்லிக் கட்டு.----------------- வீர விளையாட்டு


செயல்கள்


 
பந்து, கிட்டிப்புள், கள்ளன்-போலீஸ்---- ஓடுதல்

 கள்ளன்-போலீஸ், எலியும் பூனையும், நொண்டி, கபடி-----
பிடித்தல் .

 கண்ணா மூச்சி, கள்ளன்-போலீஸ், கபடி, நொண்டி.----- 
தொடுதல்

 கள்ளன்-போலீஸ், கண்ணா மூச்சி------ 
ஒளிதல்

 கள்ளன்-போலீஸ், எறிபந்து, கிச்சுக் கிச்சுத் தாம்பாளம்----
தேடுதல் 

 கண்ணா மூச்சி, கள்ளன்-போலீஸ்----- 
கண்டுபிடித்தல்
வரைபடம்
 தாயம், ஆடுபுலி ஆட்டம், சில்லுக் கோடு, நொண்டி, கபடி.---  வரைபடம் உள்ளவை

 பூசணிக்காய், குலைகுலையா    முந்திரிக்காய், கண்ணா மூச்சி,
       பச்சைக் குதிரை, சல்லிக் கட்டு, உறியடி.--- வரைபடம் இல்லாதவை

 மேற்கூறிய  வகைப்பாடுகள் அன்றி நேரம் , நடுவர், பார்வையாளர்,உடல் உறுப்பு 


என்ற முறையிலும் பலவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

     எவ்வாறு வகைப் படுத்தினாலும்


விளையாட்டின் முக்கியக் கூறுகளான 


உடல் திறனும் அறிவுத் திறனும்


அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் 


இடம்பெற்று இருப்பதைக் காணலாம்.

கருத்துகள் இல்லை: